NEN 3140 keuring

De NEN 3140 keuring norm heeft betrekking op laagspanninginstallaties tot en met 1000 V AC en 1500 V DC. Daarnaast is de NEN 3140 normering ook van toepassing op het gebruik, onderhoud, inspectie en beheer van elektrische arbeidsmiddelen, waaronder machines en machineparken, maar ook elektrisch handgereedschap, computers, printers, verlengsnoeren, etc. Voor werkgevers en werknemers komt dit er op neer dat zij gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de veiligheid van alle elektrische installaties, apparaten en gereedschappen.

In de norm NEN 3140 is vastgelegd dat elektrische arbeidsmiddelen regelmatig geinspecteerd dienen te worden. Aan deze inspectie worden de volgende eisen gesteld;

Een visuele controle.

Een controle door meting of beproeving.

Een registratie moet worden bijgehouden.

De inspectie moet aantoonbaar zijn.

Voor de gebruiker moet duidelijk zijn dat het te gebruiken gereedschap NEN3140 gekeurd en dus veilig is.

 

Voor de volledige tekst van de NEN 3140 norm verwijzen we naar de site van het Nederlands Normalisatie Instituut: www.nen.nl

 

Certificaat